Porovnat
Všechny kategorie
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

POUZE PRO SMLUVNÍ PARTNERY NAŠEHO VELKOOBCHODU

Prodávající:

společnost M.A.T. Group, s.r.o., IČ:   26367505, DIČ: CZ 26367505; se sídlem Na Roudné 176, 301 62  Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15668.

bankovní spojení:  ČSOB, a.s. č.ú. 165006451/0300

(dále jen jako „prodávající“ nebo „M.A.T. Group, s.r.o.“)

1.       Úvodní prohlášení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajištění dodávek zboží prodávajícího kupujícímu (tzv. velkoobchodní prodej) realizovaných na základě objednávek kupujícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího www.mat-online.cz

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

2.       Uzavření kupní smlouvy

2.1   Kupní smlouva se uzavírá samostatně. Na jejím základě obdrží kupující přístup k možnosti vytváření objednávek přes internet.

2.2    Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy kupující odešle svou objednávku k nákupu zboží prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

 

2.3.   O uzavření kupní smlouvy a tedy o akceptaci objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím internetových stránek ze strany prodávajícího bude kupující informován prostřednictvím potvrzovacího emailu odeslaného kupujícímu na jeho emailovou adresu.

3.       Objednávka

Objednávka obsahuje povinné údaje, které se vyplňují automaticky po přihlášení uživatele dle uzavřené Kupní smlouvy.

Objednávka se považuje za prodávajícím akceptovanou, pokud není odmítnuta do dvou pracovních dnů od jejího odeslání ze strany kupujícího prostřednictvím internetových stránek.

Objednávky je nutné zasílat v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však do 12.00 hod., 2 dny před předpokládaným závozem. Objednávka, zaslaná v pozdějším termínu, bude vyřízena v nejbližším možném závozovém termínu dle rozvozových plánů.

Objednané zboží lze vyzvednout i osobně ve skladu firmy M.A.T. Group, s.r.o..

Provozní doba vzorkovny v sídle firmy, je každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin. V pátek je otevřeno pouze do 15:00.

Objednávku zboží lze uskutečnit prostřednictvím internetových stránek www.mat-online.cz nebo

• prostřednictvím obchodního zástupce, popř.: telefonicky: 376 709 215

• faxem: 376 709 299 

• e-mailem: mat@matgroup.cz

4.       Dodací podmínky

4.1.   Prodávající odešle kupujícímu zboží v termínu, jak je uvedeno v jeho objednávce. Kupující bere na vědomí, že termín finální dodávky a skutečně dodané množství nemusí přesně odpovídat jeho objednávkám, i když prodávající se bude snažit příslušné objednávky v obou aspektech uspokojit. Obvyklá dodací lhůta u zboží skladem je 5 pracovních dní ode dne zadání zakázky do skladového systému.

4.2.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného předání zboží kontaktní nebo zplnomocněné osobě kupujícího, přičemž zboží je předáno podpisem dodacího listu pověřenou osobou kupujícího.

4.3.   Zboží je doručováno na dohodnuté místo určení v ČR a na Slovensku dopravou M.A.T. GROUP, s.r.o. nebo smluvním dopravcem prodávajícího.

4.4.   Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím emailu), je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

5.       Kupní cena a platební podmínky

5.1.   Jednotková kupní cena zboží je vždy uvedena u každého prodejního artiklu samostatně. Z „nákupní ceny“ pak bude kupujícímu odečtena částka odpovídající jeho individuálně poskytnuté slevě. K takto vypočtenému základu konečné kupní ceny bude dále přičteno DPH.

5.2.   Kupující se zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši a v termínu splatnosti uvedených na faktuře. Faktura bude kupujícímu doručena elektronicky na kupujícím udanou e-mailovou adresu nebo fyzicky při předání zboží. Náklady na dopravu do dohodnutého místa určení v České republice nebo na Slovensku  jsou zahrnuty v kupní ceně zboží. Minimální částka pro bezplatný dovoz zboží na místo určení je 5.000,- Kč bez DPH. V případě, že objednávka nebude splňovat stanovený limit, budeme účtovat poplatek ve výši 250,- Kč bez DPH. V případě, že bude objednávka objemově nebo hmotnostně nadstandardní, bude se cena řešit individuálně.

5.3.   Splatnost faktur je individuálně upravená v Kupní smlouvě. Právo fakturovat podle předchozí věty vzniká prodávajícímu okamžikem vyexpedování zboží prodávajícím z centrálního skladu M.A.T. Group, s.r.o.

5.4.    Dnem úhrady faktur prodávajícímu se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.    V případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6.   Každý nový zákazník hradí první dva odběry v hotovosti, další odběry zboží lze, po domluvě s obchodním zástupcem a následném uzavření kupní smlouvy, již uhradit převodním příkazem.

6.       Zpracování osobních údajů a jejich využití

6.1.   Přístup na stránky www.mat-online.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů za podmínek na stránkách uvedených. U kupujících budou osobní údaje zpracovány prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro kupujícího vyplývajících.

6.2.   Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data související s platbou našich faktur mohou být předávána společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

6.3.   Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími správci, pokud si prodávající k takovému sdílení nezíská souhlas uživatele (kupujícího). Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany kupujícího.

6.4.   Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu mat@matgroup.cz

6.5.   Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje subjekt údajů, tj. uživatele a kupujícího (dále také jako „subjekty údajů“) o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

6.6.   Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese mat@matgroup.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

7.      Práva Kupujícího z vadného plnění a servis

7.1.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách www.mat-online.cz , v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

7.2.   Kupující je povinen se seznámit s návodem k montáži nebo používání zakoupeného výrobku před jeho použitím. Návody k obsluze nebo montáži jsou buď přiloženy přímo u zboží nebo jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.mat-online.cz  na stránce s detailem produktu. V případě, že by návod ke zboží nebyl k dispozici ani u zboží ani na webu, prodávající zašle návod kupujícímu na vyžádání.

7.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a)      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)      věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e)      věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.4.   Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v těchto případech:

a)      je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b)      jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

c)       vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

d)      je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

e)      vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

7.5.   Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

7.6.   V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře na webových stránkách: www.mat-online.cz nebo na e-mailové adrese reklamace@matgroup.cz , nebo tel. 376 709 243, fax 376 709 205. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

7.7.   Byla-li však v potvrzení vystaveném prodávajícím o právu z odpovědnosti za vady, případně v záručním listu, uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující právo na opravu uplatnit v zájmu rychlejšího vyřízení u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím.

7.8.   Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.9.   Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

7.10.  Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.11.   Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

a)      že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce.

b)      že kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.

c)       že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek prodávajícímu nebo osobě prodávajícím nebo výrobcem určené k provedení opravy.

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.

 

8. Závěrečná ustanovení

Kupující potvrzuje, že všechna ujednání těchto obchodním podmínek jsou srozumitelná.

Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.mat-online.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Košík obsahuje nepovolené položky

Košík je prázdný

Zboží bylo přidáno do porovnání

Prosím čekejte...
Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později